Institutions of the Gulag system /UkhtIzhemLag [Ukhta-Izhemsk Camp]
 
 
 
 
NameUkhtIzhemLag [Ukhta-Izhemsk Camp]
 
Other namesUkhto-Izhemskii ITL [Ukhta-Izhemsk Corrective Labour Camp]
(UkhtoIzhemskii ITL; UkhtIzhemLag; UkhtoIzhemLag)
 
1938
 
1955
 
1 2 3
 
1 2 3
Institutions of the Gulag system /UkhtIzhemLag [Ukhta-Izhemsk Camp]