Name index /Pietryk Maria, c. Franciszka
Name index /Pietryk Maria, c. Franciszka